882-002-571
Pn-pt : 10-18

Producenci

Conditions of Use


I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Italiadesign działającym pod adresem: www.italiadesign.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Sprzedawcy – rozumie się przez to Italiadesign Marek Grams, ul. Bartycka 26 pawilon 11, 00-716 Warszawa, NIP 563 152 35 20, REGON 140445802
b) Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych
c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.italiadesign.pl
d) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie
e) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT
f) Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą oraz Pocztę Polską,
g) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,
h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
4. Dostępność towarów jest aktualizowana w dni robocze w godzinach popołudniowych.
5. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
6. Promocje nie łączą się ze sobą chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci zarejestrowani w Sklepie.
2. Aby się zarejestrować należy wypełnić w prawidłowy sposób formularza rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Sklepu oraz ustalenia loginu oraz hasła.
3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.
4. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
5. Zarejestrowany Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
6. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.
7. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

III. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

1. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta system automatycznie generuje Potwierdzenie Złożenia Zamówienia z nadanym unikatowym Numerem Zamówienia i wysyła je na adres e-mail podany przez Klienta.
2. W ciągu maksymalnie jednego dnia roboczego obsługa Sklepu przesyła Klientowi informację o dostępności Towaru oraz o możliwej dacie realizacji całego Zamówienia.
3. Z chwilą potwierdzenia e-mailem przez Klienta terminu realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
5. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
4. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
5. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym.
6. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV. Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane :
a) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
b) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c) kartą płatniczą - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu,
d) gotówką przy odbiorze osobistym w Salonie Sprzedaży,
e) kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w Salonie Sprzedaży,
2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:
19 2490 0005 0000 4500 6825 6511
Italiadesign
ul. Bartycka 26 lokal 11
00-716 Warszawa

V. Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.
2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 3 dni roboczych:
a) od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;
b) od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.
3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad
. 4. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
5. Możliwy jest odbiór osobisty Towaru w Salonie Sprzedaży po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z obsługa Sklepu.

VI. Zwrot zakupionego Towaru

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 o Prawach Konsumenta - Konsument może zrezygnować z towaru zakupionego na odległość, bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z zamieszczoną pod adresem internetowym Sklepu procedurą Zwrot Towaru > .
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
5. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w osobą odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
7. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.
8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego na stronie Sklepu.
9. Koszty zwrotu towaru mogą wynosić od 20 zł do 350 zł brutto w zależności od wielkości paczek, w których towar jest dostarczany oraz od ich ilości.

10. W razie zwrotu towaru odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
12. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Zakupiony Towar powinien być odesłany lub przekazany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

VII. Reklamacja Towaru

1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać przesłane na adres: Italiadesign Marek Grams
ul. Bartycka 26 pawilon 11
00-716 Warszawa
19 2490 0005 0000 4500 6825 6511 lub przesłane na adres e-mail: sklep(at)italiadesign.pl
lub złożone osobiście w Salonie Sprzedaży.
2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

IX. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) pocztą pod adresem:
Italiadesign
ul. Bartycka 26 pawilon 11
00-716 Warszawa

b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 882-002-571 w dni robocze w godzinach 10-18,
c) za pośrednictwem e-mail: sklep(at)italiadesign.pl.

X. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz zapisy Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

Data ogłoszenia Regulaminu : 15-10-2016

Okazje  [więcej]

Connubia Calligaris Jam Orange
Connubia Calligaris Jam Orange
2.350zł  999zł
Oszczędź: 1.351zł 
Connubia Calligaris Jam Red
Connubia Calligaris Jam Red
2.350zł  999zł
Oszczędź: 1.351zł 

Ilość gości

Aktualnie jest 1 gość online.
Twój adres IP : 54.162.47.106
Italiadesign © 2017. Lampy, meble, oświetlenie w Warszawie, ul. Bartycka 26 / 11, tel : 882-002-571